Privacyverklaring

Over ons Privacy beleid 

Bij DeKoffiegroothandel.nl hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan uiterst zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze diensten. We zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door DeKoffiegroothandel.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/10/2023. Met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies van dit privacy beleid. In dit privacy beleid beschrijven we welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken, en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Daarnaast leggen we uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.  

Over de Gegevensverwerking 

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.  

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met behulp van WordPress en WooCommerce. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze dienstverlening worden gedeeld met deze partijen. Zij hebben toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden, maar zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. 

Verder is de webwinkel ontwikkeld met behulp van WooCommerce. Dit is een onderdeel van de software die beschikbaar is op WordPress en vormt de kern van de belangrijkste functionaliteiten van ons platform. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Het platform is tot stand gekomen met behulp van verschillende plug-ins die beschikbaar zijn via het WordPress-platform. Deze plug-ins behouden eveneens het recht om uw gegevens te gebruiken om ons technische ondersteuning te bieden. Ze zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. 

De genoemde technische ondersteuning en het daarbij behorende inzicht in uw gegevens worden pas relevant op het moment dat DeKoffiegroothandel.nl hierom vraagt. Dit betekent dat de leveranciers van de software in geen enkel geval zonder medeweten en toestemming van DeKoffiegroothandel.nl uw gegevens zullen gebruiken.  

E-mail en Mailinglijsten 

We maken gebruik van Laposta voor het afhandelen van e-mailverkeer en nieuwsbrieven. Alle e-mails die automatisch via onze website worden verzonden, worden via Laposta verzonden. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 

We gebruiken ook webmail van deKoffiegroothandel.nl via Transip voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.  

Payment Processors 

Voor de afhandeling van betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

Beoordelingen 

We verzamelen reviews via het platform van Google en via WordPress of WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via Google, moet u uw naam en e-mailadres opgeven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.   

Verzenden en Logistiek 

Voor de bezorging van uw bestelling maken we gebruik van Sendcloud en versturen via DPD, DHL, PostNL of UPS. Hiervoor delen we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud en deze vervoerders. Genoemde vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  

Facturatie en Boekhouding 

Voor onze administratie en boekhouding maken we gebruik van Snelstart. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.  

Doel van de gegevensverwerking 

We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. We gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  

Uw rechten 

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten omvatten het inzagerecht, het rectificatierecht, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en andere rechten. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.  

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.  

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.  

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van deKoffiegroothandel.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.  

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.  

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan deKoffiegroothandel.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij hierdoor voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.  

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies, waaronder cookies van Google Analytics. We gebruiken deze cookies om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren en rapportages te krijgen over het gebruik van de website. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ads) en overige Google-diensten en producten.  

Wijzigingen in het Privacy beleid 

We behouden het recht om ons privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van ons privacy beleid is altijd te vinden op onze website. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de verwerking van reeds verzamelde gegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail.  

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.  

Wijzigingen in het privacy beleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.  

Contactgegevens  DeKoffiegroothandel.nl 

Vlechter 35 5711 LS Someren Nederland 

Telefoon: (+31 06) 17988539 


E-mail: mail@dekoffiegroothandel.nl 


Contactpersoon voor privacy zaken: Arno van den Boomen 

Winkelwagen
Scroll naar boven
Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je helpen?